پروژه ها

سرمایه به معنای ثروت در قالب پول یا سایر دارایی های متعلق به یک فرد یا سازمان یا برای اهدافی مانند ایجاد یک شرکت یا سرمایه گذاری است.